Perception of democracy, governance, preferred society